โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของครูด้านทักษะภาษาและวัฒนธรรม

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Blended Learning Course Design and Implementation to Foster the Intercultural Awareness of Preservice Teachers in an EFL Context.", The Asian EFL Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 12.2, ธันวาคม 2018, หน้า 154-176
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Developing the Intercultural Awareness for Pre-service Teachers in Thailand", The ABAC Journal, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing Intercultural Competence for Preservice Teachers in a Teacher Education Program in Thailand", 2016 Joint International Conference From Convergence to Development: Enhancing Development of English Literature, Linguistics, and Education, 8 ตุลาคม 2016, สาธารณรัฐเกาหลี