การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง: การพัฒนาโครงสร้างองค์กรวิจัยและแนวทางของงานวิจัย