ผลของสารประกอบแคลเซียมและระยะเวลาในการแช่เมล็ดพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองคืประกอบทางเคมีของต้นอ่อนทานตะวัน

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • สายชล สุขญาณกิจ

  • exสายชล สุขญาณกิจ,inนายธนภัทร ปลื้มพวก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2018 exสายชล สุขญาณกิจ, exสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, "ผลของแคลเซียมไนเตรทต่อคุณภาพ และผลผลิตต้นอ่อนทานตะวัน", ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4, 27 เมษายน 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย