การวิจัยเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์: กรณีศึกษาของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ปบค.95 ขนาด 10.5 มิลลิเมตร แบบเอ็ม 101 เอ 1 (ปรับปรุง)