โครงการศึกษาค่าพลังงานและโปรตีนใช้ประโยชน์ได้ของรำสกัดน้ำมันในไก่เนื้อ