ปฏิกิริยาที่ส่งผลให้เกิดการเผาไหม็ของโมลาสที่เก็บในถัง