ผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน