การหาค่าคำตอบที่เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการอ้อยเข้าสู่โรงงานร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขการเข้าถึงได้ของแปลงอ้อยและข้อจำกัดของโรงงานน้ำตาล

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2561)

  • inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์

  • inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2018 exChuleeporn Kusoncum, exKanchana Sethanan, exErni Puspanantasari Putri, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, "Simulation-based Approaches for Processes Improvement of the Sugar Mill Yard Management System: A Case Study of Sugar Industry in Central Region of Thailand", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 320-331

แสดงความคิดเห็น

(0)