การบริหารจัดการธุรกิจนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยของผู้นำเข้าสินค้าเกษตรสาธารณรัฐเกาหลี