ความเป็นไทยกับภาวะโลกาภิวัตน์ในนวนิยายของโสภาค สุวรรณ