ผลกระทบของการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และผลการปฎิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)