การพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม