การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทาน