ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "ศักยภาพของแบคทีเรียป่าพรุในการสร้างเอนไซม์เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 , 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย