ตัวบ่งชี้ชีวภาพระบุการสัมผัสใยหินไครโซไทล์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงในอุตสาหกรรมไทยที่ใช้ใยหินไครโซไทล์