การออกแบบชุดแยก น้ำ/น้ำมัน ฐานชีวภาพ: กรณีศึกษาในการบำบัดน้ำปล่อยทิ้งจากการทดสอบแท็งก์รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง

Publish Year National Conference 2
2018 exนายภานุวัฒน์ ก้อนคำบา, inดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบชุดแยก น้ำ/น้ำมัน ฐานชีวภาพ: กรณีศึกษาในการบำบัดน้ำปล่อยทิ้งจากการทดสอบแท็งก์รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exนายอาชวินทร์ สินธุเดชากุล, inดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาค่ากระบวนการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเป่าขึ้นรูปแบบอัดรีดโดยวิธีการออกแบบการทดลอง: กรณีศึกษาถังน้ำหล่อเย็นพอลิโพรไพลีน", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย