การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีในการแก้ไขปัญหาสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์

Publish Year National Journal 4
2016 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาวดี เกษมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพนา วัฒนเสรี, อาจารย์, "การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีในการแก้ไขปัญหาสำหรับนิสินสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 51-63
2016 exรจนา เอกวงษา, inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, "สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสิทธุ์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 106-112
2016 exณัชชาพร ไพรตื่น, inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลการใช้แผนเการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 113-121
2016 exนิตยา ประดิษสุวรรณ, inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, exปานเทพ ลาภเกษร, "การจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจระดับชั้นมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 84-93
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาวดี เกษมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพนา วัฒนเสรี, อาจารย์, "การให้คำปรึกษาของอาจารย์ทีปรึกษาระดับปริญญาตรีในการแก้ไขปัญหาสำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", International Conference on Arts, Education and Social Science (ICAES2016), 7 มิถุนายน 2016, นิวซีแลนด์