การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ความร้อน เชิงกล และสมบัติการย้อมสีของไหมอีรี่

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Comparison of structure and properties of sericin and fibroin produced by Eri (Samia ricini) cultivated in Thailand and India", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย