พัฒนาเครื่องขึ้นรูปลายมิติ (3 D) สำหรับออกแบบชีววัสดุนาโนคอมโพสิทโครงร่าง 3 มิติของไบโอจีนิกไฮดรอกซีอะพาไทด์ร่วมกับพอลิเมอร์ชีวภาพ สำหรับเป็นนวัตกรรมฐานชีววัสดุสังเคราะห์ในการประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื้อกระดูก