ความสัมพันธ์ของสายพันธุ์กับจำนวนและขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ และบทบาทต่อคุณภาพซากของไก่