การศึกษาอาหารต่างชนิดต่อการเลี้ยงแมลงวันลาย(Hermetia illucens L.)

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.ยุวธิดา ศรีพลแท่น, อาจารย์, exTanutchaporn Juntavimon, exSunisa Songin, exChun-I Chiu, "Egg-trapping of black soldier fly, Hermetia illucens (L.) (Diptera:Stratiomyidae) with various wastes and the effects of environmentalfactors on egg-laying", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 179-184