ผลกระทบของนโยบายการควบคุมบุคคลต่างด้าวของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการส่งเยาวชนผิดกฎหมายกลับประเทศ

Publish Year International Journal 1
2018 exAmuedo-Dorantes, C, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Undocumented youth in limbo: the impact of America's immigration enforcement policy on juvenile deportations", JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 597-626
Publish Year International Conference 1
2017 exCatalina Amuedo-Dorantes, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของนโยบายการควบคุมบุคคลต่างด้าวของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการส่งเยาวชนผิดกฎหมายกลับประเทศ", SIBR 2017 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2017, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง