การผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้ในการเตรียมพรีไบโอติกจากการเนื้อมะพร้าวและการทดสอบค่าความเป็นพิษของพรีไบโอติก