การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและกลไกของต้นกระดุมทองเพื่อการเกษตรอินทรีย์