การนำของเสียมาใช้ประโยชน์

  • เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inดร.ประภา โซ๊ะสลาม

  • inดร.ประภา โซ๊ะสลาม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2016 exPongsakorn Truttim, inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, "Comparison of electrocoagulation using iron and aluminium electrodes for biogas production wastewater treatment", Journal of Advances in Technology and Engineering Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 35-40