การศึกษาแบบจำลองอุปสงค์อุปทานข้าว โครงสร้างต้นทุนและมูลค่าเพิ่ม โครงการพัฒนาแบบจำลองเชิงพลวัตอุปสงค์ และอุปทานข้าว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)