โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

Publish Year International Journal 14
2023 exMiss Tien Phung Nguyen, exJenshinn Lin, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Influence of Feed Moisture Content on Physical and Sensory Properties of Extruded Pure Mung Bean Starch Vermicelli", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 58, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 4205-4214
2023 exMiss Tien Phung Nguyen, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of freezing temperature and time to improve resistant starch content and quality of pure mung bean starch vermicelli", Australian Journal of Crop Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 693-698
2023 exMiss Tien Phung Nguyen, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of microwave drying on physical and sensory properties of instant mung bean vermicelli", Australian Journal of Crop Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 699-706
2022 exMiss Tien Phung Nguyen, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 57-72
2022 exนส ชนม์นิภา จิตราคนี, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exรศ ดร สุดสาย ตรีวานิช, exMiss Rashidah Sukor, "ผลของ Levilactobacillus brevis TISTR 860 and Lactiplantibacillus plantarum TISTR 951 ต่อปริมาณกรดแกมมาอมิโนบิวทีริกในแป้งหมักขนมจีนและขนมจีนแป้งหมัก", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 3410-3418
2022 exนายรัตนชัย สมพงษ์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอาหารว่างจากฟองเต้าหู้พองกรอบโดยเตาอบไมโครเวฟครัวเรือน", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 525-536
2022 exนส สรัยลักษณ์ อยู่ระ, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของน้ำ กัวร์กัม โพทัสเซียมคลอไรด์ และวิธีการอบแห้งต่อคุณภาพและเวลาในการคืนรูปของเส้นขนมจีนคืนรูปเร็ว", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022, หน้า 6090-6096
2022 exMiss Tien Phung Nguyen, exRatnaningsih Ratnaningsih, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพของวุ้นเส้นคืนรูปเร็วที่อบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศและไมโครเวฟสายพาน", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 11, กันยายน 2022, หน้า 7320-7329
2021 exRatnaningsih Ratnaningsih, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การตกตะกอนโปรตีนไอโซเลทด้วยกรดและเกลือจากน้ำทิ้งจากการสกัดแป้งถั่วเขียว", Agriculture and Natural resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 881-891
2020 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exKemika Angkaew, "Effect of superheated-steam drying compared to conventional parboiling on chalkiness, head rice yield and quality of chalky rice kernels", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 87, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 101627-1-16
2020 exกฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The Effects of pasteurization by conventional and ohmic heating methods and concentration processes on the madan (Garcinia Schomburgkiana Pierre) juice properties", Applied Engineering in Agriculture, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 205-219
2019 exNapat Suebsiri, exPasawut Kokilakanistha, exTitti Laojaruwat, exฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The application of ohmic heating in lactose-free milk pasteurization in comparison with conventional heating, the metal contamination and the ice cream products", Journal of Food Engineering, ปีที่ 262, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 39-48
2018 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายธนาวิทย์ อนันต์พัฒนา, exนางสาวปาริฉัตร ขันธกมล, exนส. กฤติยา เขื่อนเพชร, "EFFECT OF PASTEURIZATION AND CONCENTRATION ON QUALITY OF MADAN (GARCINIA SCHOMBURGKIANA PIERRE) JUICE", ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, มกราคม 2018, หน้า 7-12
2017 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exกฤติยา เขื่อนเพชร, exปัทมาภรณ์ แก้วศรี, exนันทวัน ดำรงพงศ์ไพบูลย์, exนางสาวภวิศา หะยะมิน , exกรกนก จันทรังษี , "Ohmic heating for cooking rice: Electrical conductivity measurements, textural quality determination and energy analysis", Innovative Food Science and Emerging Technologies, ปีที่ 42, ฉบับที่ -, สิงหาคม - กันยายน 2017, หน้า 16-24
Publish Year International Conference 11
2024 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Novel method of rice flour production for environmental friendliness", Victam Asia Conference 2024, 14 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Microwave Food Processing for Security, Safety and Sustainability", The 2nd UNHAS International Conference on Agricultural Technology 2023, 25 ตุลาคม 2023, Makassar, Sulawesi สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exMrs. Ratnaningsih Ratnaningsih, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ต่อเนื้อเทียมเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากโปรตีนถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนส สรัยลักษณ์ อยู่ระ, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Process design of instant fermented rice noodle to rehydrate in 2 minutes by hot water and effects of drying methods on quality and rehydration time", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนายรัตนชัย สมพงษ์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of puffing tofu skin snack by home microwave oven", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exMiss Tien Phung Nguyen, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of microwave drying on physical and sensory properties of instant mung bean vermicelli", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนส สุภาวิตา นุชน้อย, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเครื่องพาสเจอไรซ์นมในท่อด้วยไมโครเวฟ", Thai Society for Biotechnology International Conference Online, 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนส ณัฐวิภา โตคุณาลัย, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Microwave Vacuum Drying, Hot Air Drying and Vacuum Drying Process for Rejuvenating Concoction Drink Powder", Thai Society for Biotechnology International Conference Online 2021, 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อนวัตกรรมอาหารในการปฎิวัติอุตสาหกรรม4.0และความปรกติใหม่", The 1st Agro-Industrial Technology Online Conference on The Agro-Industrial Revolution, New Normal and The Future of Work , 17 กันยายน 2020, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exKwanchanok Prachunchonakorn, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The effect of drying with controlling relative humidity of drying air on the color and texture of mango sheet products", International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB2020), 29 - 30 กรกฎาคม 2020, มหาสารคาม ประเทศไทย
2017 exMr. Pisith Sok, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "สมบัติของข้าวหลังผ่านความร้อนด้วยคลื่นวิทยุเพื่อกำจัดมอด", The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development Challenges towards the Digital Societies, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2020 exนส. พิชชาภา หาญเกษม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "วิธีการลดขนาดเครื่องนวดเนื้อสุญญากาศและการหาสภาวะที่ดีที่สุดในการนวดเนื้อสุญญากาศสำหรับการผลิตเนื้ออกไก่ปรุงสุกแช่แข็ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exNattacha Siriwarin, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of pretreatment applying sucrose and calcium lactate solution on the frozen Nam Dok Mai mango (Mangifera indica L.) quality", the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exSampath Induruwa I.V.A.D.C, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Extraction of black pepper (Piper nigrum L.) oleoresin by ohmic heating assisted solventextraction", the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exSocheata Kean, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The Encapsulation of Cinnamon oil by Spray Drying", the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exศิริพร จงสุวัฒน์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอบผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในระดับห้องปฏิบัติการ", the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 7
2024 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนายธิติภัทร์ เจริญกิจสุพัฒน์, exนส จุฑามาศ ประจันทร์, exนายอมเรศ จันทร์วาววาม, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส พัชร ชูศักดิ์, exนส วริศรา รชตะพฤกษ์, exนส ดลพร ศิลาไศลโศภิชฐ์, "กรรมวิธีการผลิตสับปะรดอบกรอบด้วยเตาอบไมโครเวฟสุญญากาศ", Kasetsart University, 2024
2023 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ลูกชิ้นไก่กรอบพองด้วยเตาอบไมโครเวฟแบบครัวเรือนและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2023
2021 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนายทวี อิ่มพูลทรัพย์, exนายศาสวัฒน์ บริรักษ์เลิศ, exนายภูริ ศิลาโชติ, "กรรมวิธีการผลิตไข่พองด้วยเตาอบไมโครเวฟสุญญากาศ", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางชลิตา มะหิงษา, exนส. ศิรภัสสร ประกอบวิทย์, "กรรมวิธีการผลิตผัดหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส. ณัฐวิภา โตคุณาลัย, exนายปิยวัฒน์ วิเศษศรี, exนส หัทยา บุญสิทธิ์, "กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืชผงกึ่งสำเร็จรูป", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ลูกชิ้นพองอบกรอบด้วยไมโครเวฟและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021