แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting Intention to Travel of People with Disabilities in Bangkok Metropolitan Region: A Preliminary Study", Asian Administration and Management Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2018, หน้า 100-109
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาข้อจำกัดทางการท่องเที่ยวและความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 298-312