ห่วงโซ่มูลค่าโลกและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ห่วงโซ่มูลค่าโลกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560, 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย