การศึกษาเชิงทดลอง เรื่อง การตอบสนองเชิงดัดของคานแซนวิซแบบเหล็กคอนกรีตเหล็กที่มีข้อต่อรับการเฉือนแบบแผ่นเหล็กเอียง