สมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับนิสิตหลากสาขาในม เกษตรศาสตร์