การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน