การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโปรตีน-โปรตีน และโปรตีน-ลิแกนด์ โดยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์