การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็คทรอนิคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ", ประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1. , 2 - 3 กรกฎาคม 2018, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย