ผลของวัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอสชนิดใหม่ต่อการป้องกันโรคในฟาร์มสุกร