การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา