การพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลในประเทศไทย