การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในผลผลิตเกษตร

Publish Year International Journal 1
2017 exวรลักษณ์ ฆะปัญญา, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exอมรา ชินภูติ, "DEVELOPMENT OF ONE-STEP IMMUNOCHROMATOGRAPHIC STRIP FOR THE DETECTION OF TOTAL AFLATOXIN IN CORN SAMPLEBASED ON MONOCLONAL ANTIBODY CLONE 4G6", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 24-32