การตรวจสอบคุณลักษณะเชิงโครงสร้างและคุณสมบัติเชิงแสงจากอนุภาคนาโนสารกึ่งตัวนำของคอปเปอร์ทินซัลไฟด์ที่เจือด้วยโบรอนบนโฟโตอิเล็กโทรดทังสเตนออกไซด์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีราคาถูก