การจำแนกชนิดราสนิม จากพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิดในประเทศไทย