การคัดเลือกสายพันธ์เบญจมาศที่เกิดจาก somaclonal variation เพื่อผลิตเป็นพันธุ์การค้า