การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านสำหรับเบนโทไนท์ผสมกับดินลูกรังในจังหวัดกาญจนบุรี