อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความผูกพันขององค์การของพนักงานในธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ จัหวัดนครพนม