กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลการดำเนินงานหลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจผลิตชิ้นส่วน:อิเล็กทรอนิกส์ ในระเทศไทย