ปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย