การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการเกษตร