การศึกษาต้นทุนการผลิตเกลื่อบริโภคเสริมไอโอดีนในเขตภาคกลาง