การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน