พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้มีส่วนได้เสีย: จังหวัดราชบุรี

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Participatory Behavior of Stakeholders toward Solid WasteManagement: A Case Study in Thailand", International Journal of Behavioral Science , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 27-36