การพัฒนาระบบตรวจสอบวัตถุระเบิดด้วยวิธี Neutron Activation Analysis (NAA) บนอากาศยานไร้นักบิน ระยะที่ 1: การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินที่มีขีดความสามารถในการติดตั้งน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า 20 กิโลกรัม